HLP đã chết!

Kiểm tra ngữ pháp cơ bản:

http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10713&Itemid=473 (có 150 câu hỏi trong 45 phút nên phải làm nhanh)

Kiểm tra nghe - đọc cơ bản:

http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11400&Itemid=517

Kiểm tra viết - chấm điểm tự động dựa trên độ phức tạp của ngôn ngữ

http://wordcounttools.com/

Bình luận


Bình luận mới

Nội dung bình luận


Bình luận của mọi người. Có bình luận.
Bạn chưa có bình luận nào.