HLP đã chết!

English

Kiểm tra ngữ pháp cơ bản:

http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10713&Itemid=473 (có 150 câu hỏi trong 45 phút nên phải làm nhanh)

Kiểm tra nghe - đọc cơ bản:

http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11400&Itemid=517

Kiểm tra viết - chấm điểm tự động dựa trên độ phức tạp của ngôn ngữ

-- đọc tiếp...

+ NGỮ PHÁP:

  • English Grammar in Use (4th edition)Link download:
-- đọc tiếp...
Sang trang:
1